PMI riječnik (englesko-hrvatska lokalizacija v1.1) (UDRUGA ZA PROJEKT MENADŽMENT - PMI ogranak Hrvatska)

Poredak po stupcu "TERM": A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V, W  X  Y  Z
Poredak po stupcu "POJAM": A  B  C, Ć, Č  D, Dž, Đ  E  F  G  H  I  J  K  L, Lj  M  N, Nj  O  P  Q  R  S, Š  T  U  V, W  X  Y  Z, Ž 

TermDescriptionPojamOpis
Ability n/a sposobnost Sposobnost da se nešto učini; fizička, mentalna, financijska ili pravna snaga da se nešto izvrši; urođena ili stečena vještina ili talent.
Accept n/a prihvatiti Čin formalnog primanja ili potvrđivanje nečega i poimanje toga kao istinitog, opravdanog, prikladnog ili cjelovitog.
Acceptance n/a prihvaćanje v. Accept
Acceptance Criteria n/a kriteriji prihvaćanja Oni kriteriji, uključujući izvedbene Zahtjeve i osnovne uvjete, koji moraju biti zadovoljeni prije no što se prihvate Projektne isporuke.
ACCPAC (International, Inc.) n/a ACCPAC Kompanija koja Proizvodi softver za pružanje poslovnih usluga i aplikacijski softver te osim drugih Proizvoda nudi i računovodstvene aplikacije.
Acquire Project Team [Process] n/a okupiti projektni tim [proces] Postupak osiguravanja ljudskih Resursa koji su potrebni da bi se završio projekt.
Activity n/a aktivnost Komponenta rada koja je izvedena tijekom trajanja Projekta. Element rada koji je izveden tijekom trajanja Projekta. Aktivnost obično ima očekivano trajanje, očekivani trošak i očekivani utrošak Resursa. Aktivnosti se mogu podijeliti na zadatke. v. Schedule Activity
Activity Attributes [Output/Input] n/a atributi aktivnosti [izlaz/ulaz] Različiti atributi koji su vezani uz svaku planiranu aktivnost i koji mogu biti uključeni u popis aktivnosti. Atributi aktivnosti uključuju oznake Aktivnosti, prethodne Aktivnosti, Logičke odnose, Prednosti i zaostatke, utrošak Resursa, zadane Datume, ograničenja i pretpostavke.
Activity Code n/a oznaka aktivnosti Jedna ili više numeričkih ili tekstualnih vrijednosti koje identificiraju karakteristike rada ili na neki način kategoriziraju planiranu aktivnost koja omogućava filtriranje i redoslijed Aktivnosti unutar izvještaja.
Activity Definition [Process] n/a definiranje aktivnosti [proces] Postupak identificiranja određenih planiranih Aktivnosti koje se trebaju provesti kako bi nastale različite Projektne isporuke.
Activity Description (AD) n/a opis aktivnosti Kratka fraza ili naziv za svaku planiranu aktivnost koja se koristi zajedno s oznakom Aktivnosti kako bi se ta planirana aktivnost razlikovala od drugih planiranih Aktivnosti. Opis aktivnosti obično uključuje opseg planirane Aktivnosti.
Activity Duration n/a trajanje aktivnosti Vrijeme, izraženo u kalendarskim jedinicama, između početka i kraja planiranih Aktivnosti. v. Actual Duration, Original Duration (OD) Remaining Duration (RD)
Activity Duration Estimating n/a procjena trajanja aktivnosti Postupak procjene broja radnih razdoblja potrebnih za dovršenje pojedinih planiranih Aktivnosti.
Activity Identifier n/a identifikacijska oznaka aktivnosti Kratka, jedinstvena numerička ili tekstualna identifikacijska oznaka dodijeljena svakoj planiranoj Aktivnosti pomoću koje se neka planirana aktivnost razlikuje od drugih Aktivnosti. Jedinstvena unutar svakog dijagrama Projektnog kalendara.
Activity List n/a popis aktivnosti Tablični dokument planiranih Aktivnosti koji sadrži opis aktivnosti, identifikacijsku oznaku Aktivnosti i dovoljno detaljan opis Opsega Aktivnosti kako bi članovi Projektnoga tima razumjeli koji posao moraju obaviti.
Activity Sequencing n/a slijed aktivnosti Postupak identificiranja i Dokumentiranja ovisnosti koje postoje između planiranih Aktivnosti.
Activity-on-Arrow n/a aktivnost prikazana strelicom v. Arrow Diagramming Method (ADM)
Activity-on-Node n/a aktivnost prikazana čvorištem v. Precedence Diagramming Method (PDM)
Actual Cost (AC) n/a stvarni trošak Ukupni stvarni trošak Dokumentiran za neko razdoblje, nastao tijekom obavljanja neke planirane Aktivnosti ili komponente WBS-s. Stvarni trošak ponekad mogu sačinjavati samo izravni troškovi radnih sati ili svi troškovi uključujući i izravne troškove. Koristi se i pojam stvarni trošak obavljenog posla [Actual Cost of Work Performed =ACWP]. Ukupni stvarni trošak, Dokumentiran i nastao tijekom obavljanja nekog posla unutar nekog razdoblja. (Napomena: PMBOK Guide –Definicija ovoga pojma u trećem izdanju je šira i obuhvatnija zato što je primjenjiva izvan Opsega PS-EVM-a (Practice Standard for Earned Value). v. Earned Value Management (EVM), Earned value Technique (EVT)
Actual Cost of Work Performed (AWCP) n/a stvarni trošak obavljenog posla v. Actual Cost
Actual Duration n/a stvarno trajanje Vrijeme izraženo u kalendarskim jedinicama između stvarnog početka planirane Aktivnosti i trenutnog Datuma Projektnog kalendara ukoliko planirana aktivnost još traje ili stvarnog Datuma završetka ukoliko je planirana aktivnost završena.
Actual Finish Date (AF) n/a stvarni datum završetka Određeni trenutak u kojem je rad na nekoj planiranoj Aktivnosti zaista završen. (Napomena: U nekim područjima primjene, planirana aktivnost se smatra „završenom“ kada je rad „uglavnom okončan“.)
Actual Start Date (AS) n/a stvarni datum početka Određeni trenutak u kojem je rad na nekoj planiranoj Aktivnosti zaista započeo.
Alternative Dispute Resolution (ADR) n/a alternativni načini rješavanja sporova Metode, koje nisu parničenje, a koriste se za rješavanje sporova, uključujući arbitražu, posredovanje i skraćene sudske postupke.
Analogous Estimating [Technique] n/a analogno procjenjivanje [tehnika] Tehnika procjenjivanja koja koristi vrijednosti parametara kao što su opseg, trošak, budžet i trajanje ili mjerne jedinice npr. veličine, težine i složenosti prethodnih, sličnih Aktivnosti kao osnovu za procjenu istog parametra ili mjere za buduće Aktivnosti. Često se koristi za procjenu parametara kada postoji ograničena količina detaljnih informacija o Projektu (npr. u ranim Fazama). Analogno procjenjivanje je oblik stručne ocjene. Analogno procjenjivanje je najpouzdanije kad su prethodne Aktivnosti zaista slične a ne samo prividno slične, a članovi projektnog tima koji pripremaju procjenu posjeduju potrebno stručno znanje.
Application Area n/a područje primjene Kategorija projekata zajedničkih komponenti koje su značajne za takve Projekte, ali koje nisu potrebne ili sadržane u svim Projektima. Područja primjene najčešće su definirana ili Proizvodom (odn. sličnim tehnologijama ili Proizvodnim metodama) ili tipom klijenta (odn. unutarnji ili vanjski; državni ili komercijalni) ili industrijskim sektorom (odn. usluge, automobilska industrija, zrakoplovna industrija, informacijske tehnologije). Područja primjene mogu se preklapati.
Apportioned Effort (AE) n/a zajednički napor (AE) Napor koji se ulaže u Projektni rad i koji se ne može odmah razdijeliti u zasebne Napore za taj rad, ali koji je direktno proporcionalan mjerljivim, zasebnim radnim Naporima. usp. discrete effort
Approval n/a odobrenje v. Approve
Approve n/a odobriti Čin formalnog potvrđivanja, sankcioniranja, ratificiranja ili davanja suglasnosti za nešto.
Approved Change Request [Output/Input] n/a odobreni zahtjev za izmjene [izlaz/ulaz] Zahtjev za izmjenu koji je prošao postupak integrirane kontrole izmjena i odobren je. usp. requested change.
Arrow n/a strelica Grafički prikaz planirane Aktivnosti korištenjem metode ADM-a [Arrow Diagramming Method] ili logički odnos između planiranih Aktivnosti korištenjem metode PDM-a [Precedence Diagramming Method].
Arrow Diagramming Method (ADM) [Technique] n/a metoda streličnog dijagrama [tehnika] Metoda mrežnog prikazivanja u kojoj su planirane Aktivnosti prikazane Strelicama. Završetak strelice predstavlja početak, a glava završetak planirane Aktivnosti. (Dužina strelice ne predstavlja očekivano trajanje planirane Aktivnosti). Planirane Aktivnosti su povezane točkama koje se zovu čvorovi [Nodes] (najčešće se prikazuju kao mali krugovi) kako bi se prikazao očekivani slijed izvršavanja planiranih Aktivnosti.
As-of Date n/a datum na dan v. Data Date (DD)
Assumptions n/a pretpostavke Pretpostavke su faktori koji se, u svrhu planiranja, smatraju istinitim, realnim ili sigurnim bez dokaza ili primjera. One utječu na sve aspekte planiranja Projekta i dio su progresivne elaboracije Projekta. Projektni timovi ih redovno identificiraju, Dokumentiraju i provjeravaju njihovu valjanost tijekom svog postupka planiranja. Pretpostavke uglavnom uključuju određeni stupanj Rizika.
Assumptions Analysis n/a analiza pretpostavki Tehnika koja provjerava točnost pretpostavki te identificira Rizike Projekta koji proizlaze iz netočnosti, nedosljednosti ili nepotpunosti pretpostavki.
Attitudes n/a stavovi Relativno trajni osjećaji, vjerovanja i sklonost ponašanju koji su usmjereni prema određenim osobama, grupama, idejama, pitanjima ili predmetima. Često se opisuju pomoću tri komponente: 1) afektivna komponenta ili osjećaji, sklonosti, raspoloženja i emocije prema nekoj osobi, ideji, Događaju ili predmetu; 2) kognitivna komponenta ili vjerovanja, mišljenja, znanje ili informacija koju pojedinac posjeduje i 3) komponenta ponašanja ili namjera i sklonost da se djeluje.
Authority n/a nadležnost Pravo primjene Projektnoga Resursa, utroška sredstva, donošenja odluka ili davanja odobrenja.

      (korisnik:              lozinka: )

Radna skupina prijevoda: Nenad Marjanović, PMP, voditelj radne skupine. Bojan Popov, dipl.oec, PMP, voditelj tima. Ivica Kranjčić, dipl.inf., PMP, voditelj tima. Dino Butorac, dipl.ing.el., PMP, voditelj tima. Srećko Bovan, dipl.ing.el., član tima. Zvonimir Mavretić, dipl.ing., član tima. Tatjana Cindrić, dipl.ing.el., član tima. Eva Kuruc, mr.sc, PMP, član tima. Dean Savović, dipl.ing.računarstva, PMP, član tima. Antonio Prišćan, dipl.ing.el., član tima. Nikola Cikač, mr.sc., PMP, član tima. Ognjen Bajić, dipl.ing.el., PMP, član tima. Zoran Majstorović, dipl.ing, PMP, član tima.
Provjera kvalitete lokalizacije: Marija Hudinčec, prof.


Sva autorska prava pripadaju Udruzi za projekt menadžment, PMI ogranak Hrvatska.Za PMI ogranak Hrvatska pripremio Nikola Cika?/a>, 2023., Zagreb, Croatia
all adm-201 vcac510 c4040-252 1z0-418 70-532 rcsp-npm 299-01 c4040-252 70-533 c2010-511 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 mb5-705 70-488 642-457 156-816 1z0-144 iseb-swt2 adm-201 vcac510 c4040-252 1z0-418 70-532 rcsp-npm 299-01 c4040-252 70-533 c2010-511 200-120 9l0-422 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 VCP-550 070-177 070-412 70-417 70-463 70-488 C_HANATEC131 C2090-303 C2090-614 FCNSP.v5 MB5-705 070-247 070-347 070-463 300-206 70-243 74-325 C2020-622 C2030-283 C2090-540 C2180-278 HP0-J73 ICBB 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-414 A00-240 C_TAW12_731 C4030-670 C4040-224 C4090-450 C4120-783 EX200 MB2-700 MB3-700 MB6-869 OG0-093 VCP-510 VCP550 070-178 070-331 070-467 070-667 070-684 070-687 1Z0-051 1Z0-060 1Z0-478 1Z0-485 1Z0-897 200-120 220-801 500-201 70-346 70-412 70-458 70-486 820-421 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 C4040-123 JN0-343 M70-201 M70-301 NS0-504 PEGACLSA_6.2V2 PW0-204 3001 050-720 070-480 070-487 1Z0-062 1Z0-597 1Z0-899 250-310 350-018 400-051 70-178 70-331 70-413 70-465 70-467 70-484 70-485 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 SK0-003 70-483 350-018 070-488 1z0-055 70-347 MB2-702 MB2-701 EX300 70-411 070-685 1Z0-051 1z0-055 642-813 1z0-047 050-SEPROAUTH-02 70-410